Naudojimosi taisyklės

Sutartiniai santykiai


Šios bendrosios taisyklės yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų ir UAB „Meistrų pagalba“, reglamentuojantis jūsų naudojimąsi Domio platforma - įmonės tinklapiu www.domio.lt ir mobiliaja programėle. Domio platforma vadinama platforma ir visos su ja susijusios paslaugos, kurias teikia įmonė, kurios pasiekiamos per tinklapį, mobiliąją programėlę, įskaitant ir komunikaciją, informaciją, kuri yra teikiama klientams bei paslaugų tiekėjams (meistrams). Visus duomenis, kuriuos pateikiate Domio platformai ar kitais būdais įmonei, reglamentuoja įmonės privatumo politika, su kuria galite susipažinti prieš pradėdami naudotis platforma.


Bendrosios taisyklės yra taikomos visiems mobiliosios programėlės lankytojams, kurie atsisiunčia programėlę ir tampa klientu ar paslaugų teikėju. Taisyklės galioja ir kai netampama klientu ar paslaugos teikėju; kurie užsiregistruoja Domio mobiliojoje programėlėje, siekdami užsakyti paslaugas; kurie sudaro bendradarbiavimo sutartį ir tampa Domio platformoje siūlomų paslaugų tiekėjais. Naudodamiesi Domio mobiliaja programėle, jūs patvirtinate, jog susipažinote ir sutinkate su visomis šių bendrųjų taisyklių nuostatomis ir sąlygomis bei privatumo politika.


Mes galime retkarčiais keisti bendrąsias taisykles ar privatumo politiką, pakeitimai visada bus matomi Domio platformoje. Tęsdami naudojimąsi mobiliaja programėle jūs patvirtinate, kad sutinkate su įvykdytais pakeitimais.


Domio platforma


Domio platforma (tinklapis ir mobilioji programėlė) suteikia klientams galimybę užsakyti norimas paslaugas iš paslaugų tiekėjų. Tiekėjai sudaro bendradarbiavimo sutartį su Domio ir teikia platformoje nurodytas paslaugas. Klientai paslaugomis naudojasi tik savo reikmėms.


Domio platforma veikia tik kaip tarpininkas tarp kliento ir meistro. Paslaugų tiekėjai (meistrai) nėra įdarbinti Domio, nei jokioje kitoje su Domio susijusioje įmonėje. Domio platforma pati neteikia paslaugų ir nesamdo paslaugų tiekėjų paslaugų suteikimui.


Domio platforma sujungia klientus ir paslaugų tiekėjus užduočių planavimui ir vykdymui. Klientas suformuoja užduotis Domio tinklapyje ar mobiliojoje programėlėje, Domio veikia kaip paslaugų tiekėjų atstovas ir sudaro galimybę klientui pasiekti reikiamą paslaugą. Įmonė neatsako už klientų ir meistrų komunikaciją, užduočių vykdymą ir teikimą. Domio tikrina paslaugų tiekėjų profesionalumą, paslaugų vykdymo kokybę, laiką, įvertinimus. Esant netinkamam užduočių vykdymui, jaučiate grėsmę dėl turtinės/neturtinės žalos, susisiekite el. paštu help@domio.lt.


Domio turi teisę bet kokiai kompetentingai institucijai ar kitai trečiajai šaliai turinčiai teisę tokią informaciją gauti, pateikti klientų ir meistrų vardus ar kitus duomenis, jeigu tai susiję su bet kurių asmenų turtinių ir/ar neturtinių teisių ir/ar taikytinų teisės aktų pažeidimu.


Intelektinė nuosavybė


Domio platformoje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardai, pati Domio platforma - mobilioji programėlė, tinklapis, jų funkcionalumai, visi atskiri jų elementai, įskaitant algoritmus, tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, esančią Domio platformoje (mobiliosioje programėlėje, tinklapyje), visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Diomio. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Diomio sutikimo.


Apribojimai


Jūs negalite: pašalinti jokių pranešimų apie autoriaus teises, prekės ženklą ar kitas nuosavybės teises iš jokios Domio platformos dalies; atgaminti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, licencijuoti, nuomoti, parduoti, perparduoti, perleisti, viešai demonstruoti, viešai atlikti, perduoti, transliuoti Domio platformą; susieti, dubliuoti ar kadruoti Domio platformą ar bet kurią jos dalį; paleisti bet kokias programas ar skriptus, siekiant iškarpyti, indeksuoti, ištirti ar kitaip gauti duomenis iš kokios nors Domio platformos dalies ar pernelyg apkrauti ar kliudyti kokioms nors Domio platformos operacijoms ir (arba) funkcijoms; siekti gauti neleistiną prieigą prie Domio platformos, su jomis susijusių sistemų ar tinklų arba bandyti jiems pakenkti.


Jei bet kuriuo metu Domio sužino apie faktus ar aplinkybes, kad yra pažeidžiami nustatyti draudimai, Domio turi teisę bet kada pašalinti klientą ar meistrą iš platformos (mobiliosios programėlės ar tinklapio).


Domio taip pat turi teisę bet kokiai kompetentingai institucijai ar kitai trečiajai šaliai, turinčiai teisę tokią informaciją gauti, pateikti naudotojų vardus ar kitus duomenis, jeigu tai susiję su bet kurių iš šių draudimų pažeidimu.


Naudotojo paskyros


Kad galėtumėte naudotis Domio platformos suteikiamomis galimybėmis, jūs turite užsiregistruoti ir turėti aktyvią asmeninę paskyrą. Kad gautumėte paskyrą, turite būti sulaukę mažiausiai 18 metų. Jeigu jums mažiau nei 18 metų, sukurti paskyrą ar ją naudoti galite tik su tėvų, globėjų sutikimu. Sukurdami paskyrą, patvirtinate, jog esate 18 metų ar vyresnis asmuo arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.


Registracijos paskyrai gauti metu turėsite Domio pateikti tam tikrą asmeninę informaciją: nurodyti vardą, pavardę, mobiliojo telefono numerį, adresą ir elektroninį paštą (pasirinktinai), taip pat mažiausiai vieną galiojantį mokėjimo būdą (kredito kortelę) (pasirinktinai). Jūs sutinkate paskyroje palaikyti tikslią, išsamią ir atnaujintą informaciją ir tai yra jūsų pareiga užtikrinti, kad ši informacija būtų nuolat tiksli, išsami ir atnaujinta. Nepalaikant tikslios, išsamios ir atnaujintos informacijos, įskaitant nurodant netinkamą arba negaliojantį mokėjimo būdą, Domio gali apriboti jūsų galimybes pasiekti platformą ir ja naudotis. Jūs esate atsakingi už bet kokią veiklą, vykdomą jūsų paskyroje, ir sutinkate visais atvejais išlaikyti savo paskyros saugumą. Galite turėti tik vieną paskyrą. Negalite leisti trečiosioms šalims naudotis jūsų paskyra. Negalite priskirti ar kitaip perduoti savo paskyros jokiam kitam asmeniui ar subjektui.


Elgesio taisyklės


Naudodamiesi Domio platforma turite laikytis teisės aktų reikalavimų, įprastų elgesio taisyklių, elgtis kultūringai ir pagarbiai kitiems.


Jūs sutinkate laikytis visų taikytinų teisės aktų ir įsipareigojate tai daryti tik teisėtais tikslais. Jūs nesukelsite trečiosioms šalims (paslaugų tiekėjams, klientams ar kokiai nors kitai šaliai) jokių trukdžių, nemalonumų, nepatogumų ar žalos turtui.


Naudotojo pateikiamas turinys


Domio leidžia jums pateikti teksto informaciją – komentarus ir atsiliepimus, susijusius su teikiamomis paslaugomis, meistrais, užklausų pateikimu, jų vykdymu. Bet koks jūsų paskelbtas turinys lieka jūsų nuosavybe, tačiau pateikdami turinį Domio platformoje, jūs suteikiate Domio teisę naudoti, kopijuoti, modifikuoti, kurti išvestinius darbus, platinti, viešai demonstruoti ar kitaip naudoti sukurtą turinį įvairiais būdais ir žinomais kanalais, atskirai jūsų neįspėjus ir negavus jūsų sutikimo, be įpareigojimo sumokėti jums ar bet kokiam kitam asmeniui ar subjektui.


Jūs patvirtinate, kad neteiksite turinio, kuris yra įžeidžiantis, šmeižiančio pobūdžio, kurstantis neapykantą, nešvankus, pornografinis, neteisėtas ar kitaip užgaulus ar galintis pažeisti kito asmens teises ar teisėtus interesus, kaip gali nustatyti Domio išimtine savo nuožiūra, neatsižvelgiant į tai, ar toks turinys saugomas teisės aktų. Domio gali, bet neprivalo, peržiūrėti, stebėti ar pašalinti turinį savo išimtine nuožiūra bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties jūsų apie tai neįspėjus.


Jei jūs manote, kad Domio platformoje patalpintas turinys pažeidžia ar kėsinasi pažeisti autorių, prekių ženklo ar kitas turtines ir/ar neturtines teises, priklausančias jums, ar kitas jūsų teises ar teisėtus interesus, prašome susisiekti su mumis el. paštu help@domio.lt.


Prieiga prie tinklo ir įrenginiai


Jūs turite pasirūpinti prieiga prie duomenų tinklo, reikalingo naudotis Domio platforma. Kai naudojatės Domio platforma iš įrenginio, kuriame įjungtas belaidis ryšys, jums gali būti taikomi atitinkami jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus tarifai už duomenų ir žinučių siuntimą, už kuriuos prisiimate atsakomybę. Jūs esate atsakingi už techninės ir programinės įrangos ar įrenginių, reikalingų norint pasiekti Domio platformą, mobiliąją programėlę ar tinklapį ar jais naudotis, įsigijimą ir atnaujinimą. Domio negarantuoja, kad platforma, mobilioji programėlė ar tinklapis ar bet kuri jų dalis veiks tam tikroje įrangoje ar įrenginyje. Be to, naudojantis Domio platforma gali kilti trikdžių ar vėlavimų, būdingų naudojantis internetu ir elektroninėmis ryšių priemonėmis.


Mokėjimas


Ši bendrųjų taisyklių dalis taikoma klientams, užsakiusiems paslaugas per Domio mobiliąją programėlę, ir reguliuoja atsiskaitymą tarp klientų ir paslaugų tiekėjų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad naudojantis Domio platforma ir užsakius paslaugas, turėsite atsiskaityti už paslaugas, kurias jums teiks paslaugų tiekėjai (meistrai), ar susijusias prekes. Jums gavus paslaugas, naudojantis Domio mobiliaja programėle, Domio padės jums atlikti atitinkamus mokėjimus, veikdama kaip paslaugų tiekėjo atstovas. Atlikus mokėjimą tokiu būdu bus laikoma, kad jūs atsiskaitėte su paslaugų tiekėju.


Jūsų atlikti mokėjimai yra galutiniai ir negrąžinami, jeigu Domio nenuspręs kitaip.


Visi mokėjimai yra mokėtini nedelsiant po paslaugos suteikimo. Jūs galėsite atsiskaityti naudojant mokėjimo kortelę ar grynaisiais pinigasi. Jūs sutinkate, kad jei yra nustatoma, jog jūsų paskyroje nurodytas pirminis mokėjimo būdas nebegalioja, yra netinkamas arba juo negalima pasinaudoti, Domio, pasitelkdama savo nuožiūra pasirinktą mokėjimo paslaugų tiekėją, galės naudoti antrą jūsų paskyroje nurodytą mokėjimo būdą, jei toks yra. Nepavykus surinkti mokėjimo, bandysime nuskaičiuoti kasdien kas 24 val. ir apie tai papildomai jus informuosime el. paštu. Nepavykus nuskaičiuoti mokėjimo daugiau nei 30 dienų, susidaręs įsiskolinimas gali būti perduotas vykdyti skolų administratoriams, ir už tai gali būti taikomi administratoriaus mokesčiai ar vykdymo išlaidos.


Atsakomybė


Domio neteikia garantijas dėl paslaugų teikėjų (meistrų) kokybės, tinkamumo, saugumo ar jų kompetencijos.


Apribojimai


Taikoma teisė


Šioms bendrosioms taisyklėms, taip pat Domio platformos naudojimui ir su paslaugomis susijusiems teisiniams santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, nebent imperatyvios teisės normos nustato kitaip. Ginčai, kylantys iš Bendrųjų taisyklių ar Paslaugų teikimo, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.


Ginčų sprendimas


Jei klientas ar meistras nepatenkintas Domio platforma, jis turi teisę teikti įmonei pretenzijas (skundus). Mes sieksime, kad gauta kliento ar meistro pretenzija (skundas) būtų įmonės išnagrinėta ir atsakymas klientui ar meistrui pateiktas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pretenzijos (skundo) gavimo dienos. Jei dėl priežasčių, kurių įmonė negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 (penkiolika) darbo dienų, įmonė išsiųs klientui ar meistrui negalutinį atsakymą, nurodydama atsakymo į pretenziją (skundą) vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio klientas ar meistras gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 (trisdešimt penkių) darbo dienų nuo pretenzijos (skundo) gavimo dienos. Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su Domio platformos naudojimu, šiomis bendrosiomis taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu help@domio.lt.| namų priežiūra lengvai

Meistrų Pagalba UAB

Įmonės kodas 305489929

Telefonas +37067979675

El.paštas info@domio.lt

Rekvizitai

Navigacija

Ruošiatės kviesti meistrus?